Tietoa vanhemmille

Vanhempainyhdistyksen sivut aukeavat täältä

Huoltajan wilma-tunnuksen tekeminen

Huoltajan wilma-käyttäjätunnus tehdään osoitteessa http://ouka.inschool.fi/connect käyttäen suomi.fi -palvelua, kohdassa "Tee oma wilma-tunnus".

a) Jos olet luomassa ensimmäistä wilma-tunnusta, niin ohje löytyy täältä,

b) mutta jos haluat liittää opiskelijan entiseen tunnukseen, niin silloin ohje täällä.

Miten lukea jaksotodistusta?

Katso jaksotodistuksen lukuohje.

Millainen on poissaolojen politiikka koulussamme?

Lukiolain 25 §:n mukaan lukiolaisen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneilla siis käydään ja opetukseen osallistutaan, ellei opiskelija ole jotain muuta opettajan kanssa kurssin alussa sopinut.

Oppitunneilta voi olla pois vain, jos siihen on hyväksyttävä syy. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi lääkärissä käyminen, osallistumiset erilaisiin kilpailuihin, oppilaskunnan ja lukiolaisten kokouksiin, sairastumiset, elämän yllättävät kriisitilanteet yms. Sen sijaan esimerkiksi autokoulu, kampaamossa käyminen tai kevätkenkien ostaminen ei ole hyväksyttävä syy olla pois oppitunneilta.

Pääsääntöisesti lupa poissaoloon pyydetään etukäteen. Yli viiden päivän poissaoloon pyydetään lupa reh-torilta täyttämällä kirjallinen lupa-anomus, jonka saa kansliasta. Viiden päivän tai sitä lyhyempiin poissaoloihin lupa pyydetään ryhmänohjaajalta.

Opettajat merkitsevät kaikki poissaolot Wilmaan. Ennakoimattomat poissaolot selvitetään jälkikäteen. Tarvittaessa opiskelijan tulee myös todistaa, että poissaololle on ollut hyväksyttävä syy (esimerkiksi lääkärintodistuksella). Alle 18-vuotiaan huoltajat voivat omilla tunnuksillaan tarkistaa Wilmasta opiskelijansa poissaolot sekä antaa selvityksen poissaolosta. Selvityksen voi myös esittää kirjallisena (todistuksineen) ensisijaisesti kunkin kurssin opettajalle tai vaihtoehtoisesti omalle ryhmänohjaajalle. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat antaa huoltajilleen luvan käyttää Wilma-tunnuksiaan, jolloin huoltajat voivat tarkistaa ja selvittää opiskelijan poissaoloja koko lukion ajan. Vaihtoehtoisesti täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät poissaolonsa kirjallisesti ja allekirjoittavat selvityksensä.

Jos opiskelija on pois oppitunneilta, tulee hänen selvittää (ystävältä tai opettajalta), millaisia asioita tunnilla on tehty ja mitä on annettu kotitehtäväksi – ja tehdä ne itsenäisesti. Poissaolot eivät ole syy sanoa, että ei ole tehnyt, koska ei ollut edellisellä tunnilla. Opettaja voi vaatia näytön jokaisen poissaolokerran jälkeen (esim. vihkoon laske-tut kotitehtävät). Näyttö/näytöt on annettava oma-aloitteisesti kurssin aikana, välittömästi poissaolon jälkeen ja ehdottomasti ennen koetta.

Arviointiviikon poissaoloihin suhtaudutaan erityisen kriittisesti. Kokeesta poissaolon syy on ilmoitettava opettajalle koepäivänä (tekstiviestillä/sähköpostilla/Wilma-viestillä) ja allekirjoitettu poissaolosel-vitys on tuotava viikon kuluessa kokeesta. Uusintakokeeseen on oikeutettu tulemaan vain, mikäli poissa-olon syy on selvitetty ja syy on erityisen pätevä.

Mikäli opettaja katsoo, että opiskelija ei ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut niitä tietoja ja taitoja, jotka kurssiin kuuluvat, hän voi katsoa kurssin keskeytetyksi (K-merkintä todistuksessa). Tällöin opiskelija suorittaa kurssin kokonaisuudessaan myöhemmin.  Jos opiskelija on ollut pois todistetusti hyväksyttävästä syystä, poissaolot voidaan opettajan harkinnan mukaan korvata ylimääräisillä suorituksilla (esimerkiksi kotiessee, laajempi koe, suullinen kuulustelu) tai suorittamalla kurssi osittain uudelleen.

Poissaolotilanteissa opiskelijan velvollisuus on:
- pyytää aina kun mahdollista lupa poissaoloon etukäteen
- ilmoittaa aineenopettajalle, mikäli aikoo keskeyttää kurssin
- jakson alussa poistaa Wilmasta sellaiset ilmoittautumiset, joihin ei aio osallistua
- selvittää ja todistaa poissaolot
- huolehtia, että opiskelee poissaolotuntien asiat
- toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja kor-vaamisessa.
 

Miten tukea opiskelijaa?

Vaikka lukiolainen saattaa tuntua jo pieneltä aikuiselta, kaipaa hän edelleen vanhempiensa huomiota ja tukea opiskeluun. Koulumme opinto-ohjaajien tekemän kyselyn mukaan eniten opiskelijat kaipaavat tukea läksyjen tekemiseen: matemaattisten ongelmien ratkaisemista yhdessä, keskustelemista psykologiassa, historiassa tai vaikka biologiassa esiin nousseista asioista, vieraiden kielten sanojen kuulustelua ja niin edelleen.

Varmaan opiskelija ei odota, että vanhemmat tietävät kaiken tai osaavat kaiken, mutta he haluavat että vanhemmat ovat kiinnostuneita niistä asioista, jotka opiskelijan päivän täyttävät. Opiskelijat pitävät tärkeänä myös sitä, että vanhemmat kyselevät, miten koulussa menee – ja luonnollisesti tärkeää on myös se, että vanhemmat avittavat nuorta taloudellisesti.

Toisaalta nuorten lukiolaisten toiveista kuultaa läpi myös tarve siihen, että heihin luotetaan ja että heille annetaan vapautta. Lukiossa opiskelija voi itse suunnitella oman opiskeluohjelmansa ja -tahtinsa, mikä voi varsinkin alussa aiheuttaa stressiä; opiskelija saattaa miettiä, osaako hän valita ”oikein” ja riittävästi.Yllättävän nopeasti suurin osa kuitenkin oppii rakentamaan omat jaksonsa javuotensa järkevällä tavalla.

Opiskelijoiden terveisiä vanhemmille

”Olkaa kannustavia!”

”Pysykää samanlaisina!”

”Tärkeintä on, että ilo ja into oppimiseen säilyy, ei erinomainen todistus. Nuori ei olesuoritusautomaatti.”

”Antakaa valita, mitä itse haluaa!”!

”Älkää odottako niin paljon numeroilta!”

”Eivät riitelisi.”

”Antakaa rahaa!”

”Enemmän vapautta, kiitos!”

”Kyselkää koulupäivästä tai jotain muuta!”

”Kyselkää kuulumisia, olkaa kiinnostuneita.”

”Voisivat ehkä kysyä enemmän miltä tuntuu kuin että mitenjokin verbikoe meni.”

”Olkaa enemmän kotona.” 

Alkuun.

Milloin, keneen ja miten ottaa yhteyttä?

Ryhmänohjaaja

Kaikissa opiskelijaa koskevissa asioissa ensimmäinen yhteyshenkilö on ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaaja myöntää luvan poissaoloon, jos se kestää enintään 5 työpäivää.

Opiskelijan oman ryhmänohjaajan nimi selviää muun muassa jaksotodistuksesta tai Wilma-palvelusta, johon kaikki alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhemmat saavat käyttäjätunnuksen.

Ryhmänohjaajaan voi ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi.Opettajien yhteystiedot.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja auttaa, neuvoo ja tukee kaikissa lukio-opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajan vastuulla ovat opiskelijoiden jatkokoulutus- ja ammattisuunnitelmiin liittyvät ohjaukselliset kysymykset. Myös nuoren elämäntilanteeseen ja -hallintaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä opinto-ohjaajaan.

Lisää opinto-ohjauksesta ja yhteystiedot

Aineenopettaja

Jos on kysymyksiä tai ongelmia, jotka liittyvät tietyn oppiaineen opiskeluun, voi ottaa yhteyttä aineenopettajaan. Opettajien yhteystiedot.

Rehtori

Rehtori Mika Aalto vastaa koulun toiminnasta kokonaisuudessaan. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse +358 44 703 9451 tai sähköpostitse mika.aalto (at) ouka.fi.

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Opiskelija, hänen huoltajansa tai koulun työntekijät voivat olla yhteydessä koulupsykologiin tai koulukuraattoriin opiskelijan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Katso tarkemmin psykologin ja koulukuraattorin palvelut.

Erityisopettaja

Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Erityisopettaja voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytymisessä. Opiskelija voi saada yksilöohjausta ja/tai osallistua erityisopettajan pitämälle kurssille, jonka tavoitteena on tarjota apua erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa.

Ohjauksen yhteydessä erityisopettaja voi myös arvioida opiskelijan mahdollista lukivaikeutta sekä laatia lausunnon opiskelijan lukivaikeudesta ylioppilastutkintoa varten.

Katso tarkemmin erityisopettajan palvelut.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja auttaa, neuvoo ja ohjaa nuorta kaikissa lääketieteellisissä, psykologisissa jasosiaalisissa asioissa, ongelmissa. Terveydenhoitaja tukee nuorta erilaisissaelämäntilanteissa.

Katso tarkemmin terveydenhoitajan palvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja on koulun opiskelijahuollon työntekijä. Häneen voi olla yhteydessä vaikeassa elämäntilanteessa, masennus-, ahdistus- tai uniongelmissa. Keskustelukäyntejä voi olla 1-10. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan huoltajien, koulun henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

Katso tarkemmin psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut

Seurakunnan nuorisotyöntekijä

Seurakunnan nuorisotyöntekijä on käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten erilaisissa opiskeluusi ja elämääsi liittyvissä tilanteissa.

Katso tarkemmin seurakunnan nuoristyöntekijän palvelut

Koulusihteeri

Koulusihteeri auttaa esimerkiksi tilanteessa, jossa koululta pitää tavoittaa joku opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva. Koulusihteeri kirjoittaa opiskelijatodistukset ja erotodistukset. Ylioppilastutkintojen arvosanoja voi kysyä koulusihteeriltä, mikäli on saanut ylioppilaskokelaalta valtakirjan.

Katso koulusihteereiden yhteystiedot.

Alkuun.

Opinto-opas

Katso opinto-opas

Vanhempainyhdistys

Lue lisää vanhempainyhdistyksestä.

Alkuun.