Yleistä

Seuraavat katkelmat ovat Oulun Lyseon lukion opetussuunnitelmasta ja ne kertovat, millainen on koulun arvopohja, millaiseen oppimiskäsitykseen opetus perustuu sekä millaisena näemme koulumme tulevaisuuden ja mitä opetuksessa painotetan.

Arvopohja

Oulun Lyseon lukion kasvatustyössä korostetaan vapautta ja vastuuta. Koulun toiminnassa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista. Opetuksessa pyritään edistämään erilaisten ihmisten ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kykyä ymmärtää toinen toisiaan. Tavoitteena on laaja-alaista sivistystä arvostava, kriittisesti ajatteleva ihminen.

Opetuksen painotukset ja oppimiskäsitys 

Oulun Lyseon lukiossa on perinteisesti voinut opiskella painotettua kuvataidetta ja kokonaiskurssimäärää on suurempi kuin valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kaikkiaan yli kymmenen kurssia kuvataidetta. Painotetun kuvataiteen kurssien sisältö vaihtelee vuosittain, joten opiskelijalla on lukioaikanaan mahdollisuus perehtyä hyvin erilaisiin kuvataiteen suuntauksiin. 

ToivotusKussakin oppiaineessa painotetaan sisällön ja materiaalin ajankohtaisuutta. Opetusmenetelmissä pyritään kunkin oppiaineen laatu huomioiden ottamaan käyttöön uusimpia menetelmiä ja opetustapoja sekä huomioidaan myös itsenäiseen työskentelyyn suuntautuvat tietoverkkopohjaiset opiskeluympäristöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota oppiaineen uuden tiedon syntymiseen ja syntymisprosessiin. Samalla rohkaistaan opiskelijoita ottamaan osaa oppiaineen valtakunnallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Opiskelijaa pyritään tukemaan tiedon rakentamisessa haastavien ja vaihtelevien tehtävien sekä kannustuksen, rohkaisun ja edistymisestä annettavan palautteen avulla. 

Opiskeluympäristön kehittämisen painopistealueet

HulinaaLyseolla opiskelijoille luodaan sellaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus oppia uusia tietoja sekä sosiaalisia ja viestintäteknisiä taitoja yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Opettajan toiminta painottuu oppimisprosessin ohjaukseen ja tukemiseen, ei niinkään perinteiseen tiedon jakamiseen. Turvalliseen oppimisympäristöön pyritään huomioimalla opiskelijan yksilölliset tarpeet sekä huolehtimalla siitä, että yksittäisten kurssien ryhmäkoot ovat kurssin sisältöjen ja opiskelumenetelmien kannalta mielekkäät.