Kestävä kehitys Lyseossa

Oulun Lyseon lukion tarjoaa perustehtävänsä mukaisesti opiskelijalle mahdollisuuden laajaan    yleissivistykseen sekä tukee opiskelijan kasvua yhteiskunnan kansalaiseksi. Arvoperustaltaan  Oulun Lyseon lukio rakentuu suomalaiseen, pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen sivistyshistoriaan ja kulttuuriperintöön. Keskeisiä arvoja ovat elämän ja toisten ihmisten kunnioittaminen sekä pyrkimys totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Oulun Lyseon lukiolla on arvotraditiossaan myös vahva historiallinen yhteys ihmisoikeuksien demokraattiseen toteutukseen, jota myös kestävän kehityksen toteuttaminen osaltaan tukee. Lyseon kestävä kehityksen toteutukseen liittyvät ajalliset tavoitteet tähtäävät myös lukion jälkeiseen aikaan.   

Oulun Lyseon lukion tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä  rakentaa omaleimainen kestävään kehitykseen liittyvä toimintakulttuuri, joka tukee Lyseon perustehtävän toteutusta. Toimintakulttuuri pyrkii turvaamaan nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvän elämän mahdollisuudet sekä huomioi kestävän kehityksen ekologisen, ekonomisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Lyseon kestävään kehitykseen liittyvä toimintakulttuuri on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut ja laadullisesti se on edustaa kansallista kärkitasoa.

Kestävän kehityksen toimintakulttuurin käytännön toteutus perustuu Lyseon opiskelijoiden, opettajien, hallinnon ja johtamisen sekä rakennuksien käytöstä syntyvän yhteistoiminnan varaan, jonka laatua myös vuosittain arvioidaan. Strategian toteutumista seuraa lukuvuoden alussa ja lopussa kokoontuva kestävän kehityksen työryhmä ja strategian käytännön toteutuksesta vastaa kestävän kehityksen yhteyshenkilö yhdessä ekotukihenkilöiden kanssa. Strategiset tavoitteet siirretään Lyseon toimintakulttuuriin, jossa myös huomioidaan Lyseon yhteiset kestävään kehitykseen liittyvät vuosittaiset pääteemat. Myös Lyseon tiimit huomioivat kestävän kehityksen omissa vuosittaisissa toimintasuunnitelmissaan harkintansa mukaan.

Ota yhteyttä niin tehdään yhteistyötä: aino.laitila (at) eduouka.fi ja tiina.pilto (at) eduouka.fi

Kuvassa Kekepuun istutus Lyseolla syksyllä 2011. Vasemmalla rehtori Mika Aalto ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie, oikealla vahtimestari Pentti Mikkonen. Kuva Vertti Mäensivu.

Sustainable Development at Oulun Lyseo

According to its basic functions, Oulun Lyseo provides its students with extensive general knowledge and equips them with tools with which they will grow into active members of society. The values of Oulun Lyseon lukio are based on Finnish, Nordic and European cultural history and traditions. Respect for life and other people and the pursuit of truth and justice are valued highly. Oulun Lyseon lukio also has a strong historical link to the democratic application of human rights, which the ideas of sustainable development also support. The goals of the Lyseo sustainable development plan also link to the students’ life after their graduation from the school.

By 2020, the aim of Oulun Lyseon lukio is to develop its own sustainable development cultural practices that support the school’s basic functions. The attempt is to ensure both current and future generations with a chance of a good life, and to take into account the ecological, economic, social and cultural aspects of sustainable development. The Oulun Lyseon lukio sustainable development cultural practices have links on local, national and international levels, and in terms of quality it is nationally of a very high standard.

The practical applications of the sustainable development culture are based on the cooperation between Lyseo students, teachers, management and leadership and parties operating in the Lyseo building. The quality of the culture is assessed annually. The implementation of the strategy is monitored by the sustainable development team, which meets at the beginning and end of each academic year, while the sustainable development contact person, along with eco support persons, is responsible for the practical application of the strategy. The strategic goals will be integrated into the Lyseo culture, which will also take into account the annually changing, sustainable development-related themes. Other Lyseo teams will also implement ideas of sustainable development into their own annual action plans, when applicable. The various different annual action plans will together be the basis of the annual Lyseo sustainable development plan.