• Rasismin määritelmiä ja lähikäsitteitä
    • Muutamia rasismin määritelmiä ja kuvauksia
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muutamia rasismin määritelmiä ja kuvauksia

Rasismia on pyritty määrittelemään monella tavalla. Se johtuu siitä, että rasismi on historiallinen ilmiö ja siten se muuttuu kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen tilanteen myötä. Rasismiin on vaikuttanut myös tieteiden ja maailmankuvan kehitys sekä antirasistinen kritiikki, joihin se on pyrkinyt sopeutumaan ja vastamaan. Seuraavassa on muutamia rasismin määritelmiä ja kuvauksia.

Historioitsija Aira Kemiläinen:

"Rasismia on ihmiskunnan jakaminen rotuihin, joiden oletetaan olevan sekä erilaisia että eriarvoisia. Arvon määräävät silloin vaihtelevasti fyysinen kauneus, ruumiinvoima, älykkyys ja kunkin aikakauden ihailemat taipumukset, kuten taiteelliset taipumukset, tieteellinen kyky ja keksimiskyky, sekä korkea moraali ja hienostuneet tavat."

Kirjasta Suomalaiset, outo Pohjolan kansa

Bulgarialais- ranskalainen tutkija Tzvetan Todorov

Todorov kirjoittaa ideologisesta rasismista, siis rasismista aatteena, jota hän kutsuu rasialismiksi. Siihen kuuluu seuraavia väitteitä ja näkemyksiä:

1) On olemassa ihmisrotuja. Väite sisältää näkemyksen, että rodun käsite on olennainen ja merkityksellinen.

2) Fyysisten ja psyykkisten piirteiden välillä vallitsee jatkuvuus, keskinäinen riippuvuus. Kysymys ei ole vain rinnakkaisilmiöistä, vaan useimmiten rasialisti esittä, että fyysiset erot määräävät kultuurieroja. Tämä väite heijastaa uskoa henkisten ominaisuuksien periytyvyyteen.

3) Ryhmään kuuluminen määrää yksilön ominaisuudet. Yksilön käyttäytyminen riippuu hyvin suuresti rodullis-kulttuurisesta ryhmästä, johon hän kuuluu. Väitettä ei aina esitetä selväsanaisesti, koska sitä pidetään itsestään selvänä. Ei olisi mitään mieltä erotella rotuja ja kulttuureja, jos samalla uskoisi yksilön käyttäytyvän vapaan tahtonsa mukaisesti.

4) On olemassa arvojen ainutlaatuinen hierarkia. Rasialisti ei tyydy olettamaan, että rodut eroavat toisistaan, vaan hän uskoo myös joidenkin rotujen ylemmyyteen. Se merkitsee, että hänellä on käsitys yhdestä, ainutlaatuisesta arvojärjestelmästä. Tämä on hämmästyttävää, koska sama henkilö kiistää ihmissuvun yhtenäisyyden.

5) Politiikan täytyy perustua "tietoon". Paljastettuaan "tosiasiat" rasialisti perustaa niille moraalisen arvion ja poliittisen ihanteen. Siten "alempien" rotujen alistamisen ja jopa niiden tuhoamisen voi perustella lisääntyvällä tiedolla rodusta.

Kirjasta On Human Diversity

Englantilainen sosiologi Robert Miles:

"Ideologiaksi ymmärrettyä rasismia erottaa ensinnäkin se, että siinä jokin biologinen tuntomerkki tai tuntomerkit merkityksellistetään kriteerinä, jonka perusteella tietty kollektiivi voidaan tunnistaa [...] Toiseksi näin tunnistettuun ryhmään täytyy liittää kielteisesti arvotettuja lisätuntomerkkejä ja/tai se täytyy representoida [esittää, kuvata] niin, että se aiheuttaa kielteisiä seurauksia muille ryhmille."

Kirjasta Rasismi

Amerikkalainen antropologi Ashley Montagu:

Rasismin ideologiassa oletetaan, että ensisijaisesti jokin 'roduksi' kutsuttu määrää ruumiin ja sielun, luonteen ja persoonallisuuden, ihmisten ja kansakuntien tärkeimmät piirteet. Edelleen rasismissa oletetaan, että tämä jokin 'roduksi' kutsuttu on kiinteä ja muuttumaton osa alkuplas-maa, joka siirtyessään polvesta toiseen tulee kussakin yksilössä esiin persoonallisuuden ja kulttuurin tyypillisenä ilmauksena.

Kirjasta Man's Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race

Ruotsalainen aatehistorioitsija Hertha Hanson:

Rasismia on teoria tai käsitys,

1) että ihmiskunta voidaan jakaa enemmän tai vähemmän selvästi erottuviin rotuihin ja että nämä rodut eroavat toisistaan fyysisesti tai psyykkisesti,

2) että nämä erot perustuvat perinnöllisiin ominaisuuksiin, jotka siirtyvät sukupolvesta sukupolveen,

3) ja että näiden erojen perusteella edellytetään tai rakennetaan arvohierarkia.

Kirjasta Alkemi, romantik och rasvetenskap

[PI]