Kirjallisuutta

 

Ahonen Anne (toim.), Kansakunnat murroksessa. Globalisoitumisen ja äärioikeistolaistumisen haasteet, Rauhan - ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia No. 60, 1995.

Björgo Tore and Witte Rob (ed.), Racist Violence in Europe, St. Martin's Press 1933.

Bush M.L. (ed.), Sefdom and Slavery. Studies in Legal Bondage, Longman, London(New York 1996

Dahlgren Taina ym., Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa, Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja n:o 4., Yliopistopaino 1996. 

Fogel Robert W., Without Consent or Contract. The Rise and Fall of American Slavery, New York/London 1996.

Geiss Imanuel, Geschichte des Rassismus, Suhrkamp, Frankfurt a/M 1988.

Goldberg, D.T., Racist Culture, Guildford 1993.

Gould Stephen Jay, Mismeasure of Man. Revised and expanded, W.W. Norton & Company, New York/London 1996.

Halmesvirta Anssi, Turanilaisia ja herrasneekereitä. Aatehistoriallisia tutkimuksia brittiläisestä rotuajattelusta, SHS, Helsinki 1993

Hannikainen Lauri ym., Ihmisoikeudet. Sata kansainvälistä asiakirjaa, Ihmisoikeusliitto, 2. uudistettu painos, Helsinki 1995.

Harle Vilho, Hyvä, paha, ystävä, vihollinen. Rauhan-ja konfliktintutkimuslaitoksen tutkimuksia no. 44, Tampere 1991.

Harviainen Tapani, 'Suomen juutalainen vähemmistö'. Juutalaisten historia, Toim. Karl-Johan Illman ja Tapani Harviainen, Helsinki 1987.

Hawkins Mike, Social Darwinism in European and American thought 1860 - 1945. Nature as model and nature as threat, Cambridge University Press/London 1996.

Helminen Marjut/ Lång K.J. (toim.) Kansainväliset ihmisoikeudet, 2.p., 1988.

Henriksson Markku, Toinen aalto. Eurooppalaiset rosvo-ja löytöretket Amerikoissa, Gaudeamus 1997.

Hilberg Raoul, The Destruction of the European Jews, Chicago 1961.

Hobsbawm Eric, Nationalismi, Vastapaino, Tampere 1994.

Hohmann Joachim, Geschichte der Zigeunerverfolgung in Deutschland, Campus-Verlag, Frnkfurt/New York 1980.

Isaksson Pekka, Suomalainen rotututkimus ja saamelaiset 1900-luvun alussa, Historiallinen Aikauskirja 2/1997, s. 161-167.

Jaakkola Madgalena, Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet. Työvoimapoliittinen tutkimus 101, Työministeriö, Sosiaali-ja terveysministeriö; Helsingin kaupungin tiedotuskeskus, Kuntoustussäätiö/Painatuskeskus, Helsinki 1995. 

Jokisalo, Jouko, Kansallissosialismin ideologia, Snellman-instituutin A-Sarja Nr. 17, Kuopio 1995

Jokisalo Jouko (toim.), Rasismi tieteessä ja politiikassa - aate - ja oppihistoriallisia esseitä, Edita, Helsinki 1996.

Kamin Leon J., The Science and Politics of I.Q. Lawrence Erbaum Associates Publishers, Potomac 1974.

Kappeler Manfred, Rassismus. Über die Genese einer europäischen Bewußtseinsform, IKO - Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Frankfurt a/M 1994.

Kemiläinen Aira, Suomalaiset, outo Pohjolan kansa, SHS, Helsinki 1994

Klinge Matti, Vihan veljistä valtiososialismiin. Yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyksiä 1910- ja 1920-luvuilla, Porvoo-Helsinki-Juva 1983.

Koivisto Viljo, Mustalaiset, RV - Kirjat, Juva 1984.

Kopsa-Schön, T., Kulttuuri-identiteetin jäljillä, Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa, Tampere 1996.

Korpijaakko Kaisa, Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1989.

Kulonen, Ulla-Maija (toim.), Johdatus saamentutkimukseen, SKS, Helsinki 1994.

Kylmänen Marjo (toim.), Me ja muut. Kulttuuri, identiteetti, toiseus, Vastapaino, Tampere 1995.

Lehtola Veli-Pekka, Saamelainen evakko. Rauhan kansa sodan jaloissa, City Sámit, Helsinki 1994.

Liebkind Karmela, Me ja muukalaiset, Gaudeamus, Helsinki 1988.

Liebkind Karmela, Maahanmuuttajat: Kulttuurien kohtaaminen Suomessa, Gaudeamus, Helsinki 1994.

Lindqvist Sven, Antirasister. Människor och argument i kampen mot rasismen 1750 - 1900, Bonniers, Falun 1995

Linqvist Sven, Tappakaa ne saatanat, Pequod oy, vantaa 1996.

Malik Keenan, The Meaning of Race. Race, History and Culture in Western Society, Macmillan 1996.

Miles Robert, Rasismi, Vastapaino, Tampere 1994.

Ollikainen, M., Vankkurikansan perilliset, Helsinki 1995.

Poliakov Léon, The Aryan Myth. A history of Racist and Nationalist Ideas in Europe, Chatto/Heinemann for Sussex University Press 1974.

Röhr Werner (Hg.), Faschismus und Rassismus. Kontroversen um Ideologie und Opfer, Akademie-Verlag, Berlin 1992.

Sihvola, J. (toim.), Toimittaja ja pakolaiskysymykset. Journalismikriittisiä kannanottoja pakolaisasioiden käsittelystä suomalaisissa tiedotusvälineistössä, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Julkaisusarja A 1/1992.

Skutnabb-Kangas, T., Kieli ja rasismi, Helsinki 1988.

Suomen romanit, Sosiaali-ja terveysministeriön esitteitä 1994: 2, Helsinki 1994.

Torvinen Taimi, Pakolaiset Suomessa Hitlerin valtakaudella, Otava, Keuruu 1984.

Tucker William H., The Science and Politics of Racial Research, University of Illinois Press, Urabana and Chigago 1994.

Vartiainen-Ojala Päivi, Perusasiaa pakolaisista meillä ja muual-la, Pakolaistoimisto ja Edita 1996.

Vaughan Alden, Roots of American Racism. Essays on the Colonial Experience, Oxford University Press, Oxford/New York 1995.

Walwin James, Black Ivory. A History of British Slavery, Harpers Collins Publishers 1992.

Walwin Jarnes, Questioning Slavery, Routledge, London/New York 1996.

YK-tiedote, islam-numero 1991. 

Åback, S. (toim.), Arabit - opas tiedonhakuun, Helsinki 1994.