• Rotua ja rotuennakkoluuloja koskeva julistus
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROTUA JA ROTUENNAKKOLUULOJA KOSKEVA JULISTUS (ote)

(Ote Unescon yleiskokouksen julistuksesta, annettu 27.11.1978)

Artikla 1

1. Kaikki ihmiset kuuluvat yhteen lajiin ja polveutuvat samoista esi-isistä. He syntyvät tasa-arvoisina ja heillä on yhtäläiset oikeudet ja he muodostavat kaikki erottamattoman osan ihmiskunnasta.

2. Kaikilla yksilöillä ja ryhmillä on oikeus olla erilaisia, pitää itseään erilaisena ja tulla pidetyksi erilaisena. Elämäntapojen erilaisuus ja oikeus olla erilainen eivät kuitenkaan saa missään olosuhteissa olla tekosyynä rotuennakkoluuloille. Ne eivät saa oikeuttaa minkäänlaiseen syrjintään sen enempää lainsäädännössä kuin käytännössäkään eivätkä tarjota perusteita apartheidpolitiikalle, joka on rasismin äärimmäinen muoto.

3. Sama alkuperä ei millään tavalla vaikuta siihen, että ihmiset voivat ja saavat elää eri tavalla. Se ei myöskään poista kulttuurin, ympäristön ja historian erilaisuuteen perustuvien erojen olemassaoloa eikä oikeutta säilyttää oma kulttuuri-identiteetti.

4. Kaikilla maailman kansoilla on yhtäläiset kyvyt saavuttaa korkein taso älyllisessä, teknillisessä, yhteiskunnallisessa, taloudellisessa, kulttuuriin liittyvässä ja poliittisessa kehityksessä.

5. Eri kansojen saavutusten erot johtuvat täysin maantieteellisistä, historiallisista, poliittisista, taloudellisista, yhteiskunnallisista ja kulttuuritekijöistä. Nämä erot eivät voi missään tapauksessa olla tekosyynä kansakuntien tai kansojen keskinäisen arvon luokittelulle.

Artikla 2

1. Millään teorialla, joka väittää, että rodulliset tai etniset ryhmät ovat luonnostaan parempia tai huonompia, ja antaa näin ymmärtää, että joillakin olisi oikeus hallita tai eliminoida toisia, huonommiksi otaksuttuja, tai jonka arvoasetelmat perustuvat rotuerotteluun, ei ole tieteellistä pohjaa. Se on myös ristiriidassa ihmiskunnan moraalisten ja eettisten periaatteiden kanssa.

2. Rasismiin kuuluvat rotuopit, ennakkoluuloiset asenteet, syrjivä käyttäytyminen, rakenteelliset järjestelyt ja vakiintuneet menettelytavat, jorka johtavat rotujen eriarvoisuuteen. Ne johtavat myös erheelliseen käsitykseen, että ryhmien väliset syrjintäsuhteet ovat moraalisesti ja tieteellisesti oikeutettuja. Rasismi heijastuu lainsäädännön tai säädösten syrjivinä määräyksinä ja syrjivinä menettelytapoina sekä epäsosiaalisina uskomuksina ja tekoina. Se estää uhriensa kehityksen, turmelee harjoittajansa, saattaa kansakunnat sisäiseen hajaannukseen, estää kansainvälistä yhteistyötä ja luo poliittista jännitystä kansojen välille. Se on vastoin kansainvälisen lain perusperiaatteita ja uhkaa siksi vakavasti kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

3. Rotuennakkoluulot ovat täysin vailla oikeutusta. Ne liittyvät historiallisesti vallan epätasapainoon. Niitä vahvistavat yksilöiden ja ryhmien väliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset erot. Vielä nykyäänkin pyritään väittämään tällaista eriarvoisuutta oikeutetuksi.

Artikla 4

1. Kaikenlainen rodullisiin ja etnisiin näkökohtiin perustuva rajoittaminen, joka koskee ihmisten täydellistä itsensätoteuttamista ja heidän vapaata yhteydenpitoaan, on vastoin yhtäläisen ihmisarvon ja yhtäläisten oikeuksien periaatetta. Sitä ei voida sallia.

2. Yksi tämän periaatteen vakavimmista loukkauksista on apartheid, joka samoin kuin kansanmurha on rikos ihmiskuntaa vastaan ja uhkaa vakavasti kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

3. Muu rotuerottelu ja syrjinnän harjoittelu ja menettelytavat ovat rikoksia ihmiskunnan omaatuntoa ja arvoa vastaan. Ne saattavat johtaa poliittiseen jännitykseen ja vakavasti vaarantaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.